Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Genomförande av direktivet 2014/112/EU om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar Dnr N2015/07051/MRT

Publicerad

Regeringen (Näringsdepartementet) har tagit fram en promemoria med anledning av genomförandet av direktivet 2014/112/EU om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar.

Ladda ner:

I promemorian lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra direktivet i svensk rätt. Genomförandet föreslås ske huvudsakligen genom en ny lag, benämnd lag om arbetstid vid inlandssjöfart. Följdändringar i vissa andra lagar föreslås också. De förslagna lagändringarna föreslås träda i kraft den 31 december 2016.

Promemorian har nyligen skickats ut på remiss och sista svarsdag är 22 april. Kontaktpersoner är Christina Bergström och Per Håvik

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition