Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Effektivare inhämtning av utländska körkortsuppgifter för Polismyndigheten

Publicerad

I egenskap av körkortsmyndighet har Tranportstyrelsen elektronisk tillgång till körkortsuppgifter, som finns hos europeiska körkortsmyndigheter, genom ett nätverk för informationsdelning för sådana uppgifter, RESPER.

Ladda ner:

Polismyndigheten har inte tillgång till uppgifter som delas genom RESPER. Vid kontroll av utländ­ska körkort inhämtar Polis­myndig­heten i stället upp­gifter genom en manuell förfrågan hos den utländska myndig­het som utfär­dat det berörda körkortet.

I prome­morian föreslås det att Trans­port­styrelsen ska kunna medge Polis­myndigheten direkt­åtkomst till de upp­gifter som Trans­port­styrelsen har tillgång till genom RESPER. Förslaget innebär att väg­trafik­data­förord­ningen (2019:382) ändras.

Förord­nings­ändringen föreslås träda i kraft den 1 november 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition