Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater Ds 2016:13

Publicerad

I promemorian föreslås nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater.

Ladda ner:

Förslaget bygger på rådets beslut 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, det s.k. Prümrådsbeslutet, och rådets beslut samma år om förbättrat samarbete i krissituationer mellan Europeiska unionens medlemsstaters särskilda insatsgrupper, det s.k. Atlasrådsbeslutet.

Pressmeddelande: Nya möjligheter till polisarbete över landsgränserna

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Remiss (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

    Den ökade rörligheten över gränserna och behovet av skydd mot terroristattentat och annan grov brottslighet ställer allt större krav på samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter i olika stater. Regeringen föreslår därför att det internationella polissamarbetet utökas genom att bestämmelserna om operativt polissamarbete i två EU-beslut, Prüm- och Atlasrådsbeslutet, genomförs i svensk rätt.

Proposition (1 st)

  • Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

    Den ökade rörligheten över gränserna och behovet av skydd mot terroristattentat och annan grov brottslighet ställer allt större krav på samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter i olika stater. Regeringen föreslår därför att det internationella polissamarbetet utökas genom att bestämmelserna om operativt polissamarbete i två EU-beslut, Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet, genomförs i svensk rätt.

Riksdagsbeslut (1 st)