Remiss Ds 2016:13 Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater Diarienummer: Ju2016/03881/L4

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat Ds 2016:13 Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedeparte­mentet senast den 1 september 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.