Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Uppdrag om en utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar

Publicerad Uppdaterad

En utredare ges i uppdrag att föreslå en utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.

Ladda ner:

För att kommunicera och samverka, såväl i vardag som i kris, använder aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar primärt radiokommunikationssystemet Rakel. Eftersom kapaciteten för att kunna leverera data i Rakel är begränsad, räcker den inte till för att tillgodose användarnas ökande behov på detta område. Rakel behöver därför ersättas alternativt kompletteras med ett modernare system.

Regeringen ger en utredare i uppdrag att föreslå en utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Utredaren ska:

  • Identifiera och analysera vilka behov aktörerna har av en utvecklad och säker mobil ip-baserad kommunikationslösning
  • Identifiera och analysera om det handlar om en eller flera kommunikationslösningar och vilka krav som bör ställas på lösningen
  • Beakta hur andra länder har resonerat och implementerat eller planerar att implementera sådana kommunikationslösningar för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar
  • Utifrån de behov och krav som har identifierats och analyserats ta fram ett förslag på en utvecklad och säker mobil ip-baserad kommunikationslösning
  • Beräkna och redogöra för kostnaderna samt hur det kan finansieras

Delarna av uppdraget som rör aktörernas behov, vilka krav som bör ställas på en utvecklad och säker kommunikationslösning samt förslag på en utvecklad och säker kommunikationslösning ska delredovisas senast den 15 november 2016. Utredaren ska dock redan den 15 oktober 2016 i lämplig form till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Näringsdepartementet) redovisa de huvudsakliga slutsatserna i dessa delar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2017.

Pressmeddelande: Säkra kommunikationslösningar för blåljusaktörer