Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar Ds 2017:2

Ansvarig: Socialdepartementet

Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har haft till uppdrag att utarbeta förslag om en differentiering av underhållsstödets belopp samt en höjning av det grundavdrag som bidragsskyldiga föräldrar får förbehålla sig för egna levnadskostnader inom underhållsstödet.

Ladda ner:

I promemorian ingår även ett förslag om hur barns inkomster ska påverka underhållsstödsbeloppets storlek. Förslaget baseras på en återrapportering av ett uppdrag om förenklingsförslag inom socialförsäkringen som Försäkringskassan lämnat till regeringen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)