Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken, lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Förslagen i promemorian syftar till att skapa ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem. Förslagen innebär att Pensionsmyndighetens beslut att ingå avtal med fondbolag, fondföretag och förvaltningsbolag (i det följande används fondförvaltare som samlingsbegrepp) regleras. En fondförvaltare måste ansöka hos Pensionsmyndigheten om att få ingå avtal om att få erbjuda en eller flera fonder på fondtorget för premiepensionen. Det ställs upp särskilda krav som måste vara uppfyllda för att avtal ska få tecknas. Dessutom tydliggörs att Pensionsmyndigheten, i egenskap av försäkringsgivare, ska ställa upp kompletterande avtalsvillkor om fondförvaltare och fondernas förvaltning.

Genom förslaget införs även ett krav på att det för varje värdepappersfond på fondtorget ska lämnas den information som behövs för förståelsen av fondens förvaltning med avseende på hållbarhet. Regeringen ska få meddela föreskrifter om närmare krav på verksamhets och avkastningshistorik samt minsta förvaltat kapital och Pensionsmyndighetens högsta andel av det totala fondkapitalet för att få verka på Pensionsmyndighetens fondtorg. Det föreslås också att det ska införas ett krav på pensionssparares egenhändiga undertecknande vid fondval och fondbyte, att Pensionsmyndigheten ska ta ut en avgift från fondförvaltare för att täcka myndighetens kostnader för handläggning av ansökan och löpande granskning av fondförvaltare och fonder samt att marknadsföring och försäljning av produkter på premiepensionsområdet inte ska få ske via telefon.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...