Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen lämnas förslag som syftar till att skapa ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem. Förslagen innebär i huvudsak att

  • Pensionsmyndighetens uppdrag som försäkringsgivare på premiepensionsområdet klargörs
  • Pensionsmyndighetens avtal med fondförvaltarna (fondavtal) ska innehålla vissa villkor
  • fondförvaltare ska ansöka om att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten
  • fondförvaltare ska uppfylla vissa krav för att få ingå fondavtal
  • Pensionsmyndighetens beslut att avslå en ansökan om att få ingå fondavtal ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol
  • fonder på fondtorget ska vara hållbara
  • det införs ett krav på pensionssparares egenhändiga undertecknande vid fondbyte
  • Pensionsmyndigheten får ta ut vissa avgifter från fondförvaltare
  • det införs ett förbud mot marknadsföring och försäljning av tjänster och produkter på premiepensionsområdet via telefon.

I lagrådsremissen lämnas också förslag till vissa administrativa
förenklingar av premiepensionssystemet.

Pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom
pensionsöverenskommelsen, har ställt sig bakom förslagen.

Förslagen om egenhändigt undertecknande och förbudet mot
marknadsföring och försäljning via telefon ska träda i kraft den 1 juli 2018.

Övriga förslag ska träda i kraft den 1 november 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)