Proposition från Finansdepartementet

Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem Prop. 2017/18:247

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen lämnas i huvudsak förslag som syftar till att skapa ett
tryggt och mer hållbart premiepensionssystem. Förslagen innebär i
huvudsak att

  • Pensionsmyndighetens uppdrag som försäkringsgivare på premiepensionsområdet klargörs
  • Pensionsmyndighetens avtal med fondförvaltarna (fondavtal) ska minst innehålla vissa villkor
  • fondförvaltare ska ansöka om att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten
  • fondförvaltare ska uppfylla vissa krav för att få ingå fondavtal
  • Pensionsmyndighetens beslut att avslå en ansökan om att få ingå fondavtal ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol
  • fonder på fondtorget ska vara hållbara
  • det införs ett krav på pensionssparares egenhändiga undertecknande vid fondbyte
  • Pensionsmyndigheten ska ta ut vissa avgifter från fondförvaltare
  • det införs ett förbud mot marknadsföring och försäljning av tjänster och produkter på premiepensionsområdet via telefon.

Pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen, har ställt sig bakom förslagen. Regeringenföreslår att riksdag beslutar om förkortad motionstid till 12 dagar.

Förslagen om egenhändigt undertecknande och förbudet mot marknadsföring och försäljning via telefon ska träda i kraft den 1 juli 2018. Övriga förslag ska träda i kraft den 1 november 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)