Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Krav på rapportering av betalningstider

Publicerad

Långa betalningstider inom näringslivet leder till försämrad likviditet för leverantörerna, vilket i sin tur ofta ger dem sämre möjligheter att utveckla sina verksamheter och en pressad finansiell situation. Problemet påverkar särskilt mindre företag som är i behov av god likviditet för att kunna utvecklas och växa samtidigt som de inte har samma möjlighet som större företag att ordna extern finansiering. De genomsnittliga avtalade betalningstiderna i Sverige har enligt en kartläggning som Näringsdepartementet gjort ökat med tre dagar under de senaste tio åren.

Ladda ner:

Mot denna bakgrund behöver åtgärder vidtas för att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider. Näringsdepartementet har därför tagit initiativ till åtgärder för att försöka få till stånd en självreglering inom näringslivet. Som ett komplement till sådana åtgärder bör det införas ett krav på rapportering av betalningstider. I denna promemoria föreslås därför att företag med minst 500 anställda, enligt en ny lag, årligen ska redovisa uppgifter om avtalade betalningstider, faktiska betalningstider och försenade betalningar. Uppgifterna kommer att göra det möjligt att följa utvecklingen av betalningstiderna. Genom offentliggörande av de inrapporterade uppgifterna skapas dessutom ett nytt incitament för företag med längst betalningstider och som betalar sent att ändra sitt beteende. Därigenom säkerställs att de frivilliga åtgärderna leder till en verklig förändring.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Den första rapporteringen ska ske under juli eller augusti 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Krav på rapportering av betalningstider

    Långa betalningstider inom näringslivet leder till försämrad likviditet för leverantörerna, vilket i sin tur ofta ger dem sämre möjligheter att utveckla sina verksamheter och en pressad finansiell situation. Problemet påverkar särskilt mindre företag som är i behov av god likviditet för att kunna utvecklas och växa samtidigt som de inte har samma möjlighet som större företag att ordna extern finansiering. De genomsnittliga avtalade betalningstiderna i Sverige har enligt en kartläggning som Näringsdepartementet gjort ökat med tre dagar under de senaste tio åren.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Krav på rapportering av betalningstider

    I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag som syftar till att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider i näringslivet och skapa så goda förutsättningar som möjligt för mindre svenska företag att utvecklas och växa.

Proposition (1 st)

  • Krav på rapportering av betalningstider

    I propositionen lämnar regeringen förslag som syftar till att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider i näringslivet och skapa så goda förutsättningar som möjligt för mindre svenska företag att utvecklas och växa.

Laddar...