Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder Ds 2018:19

Publicerad

I promemorian föreslås att resning till den tilltalades nackdel ska vara möjlig om det i efterhand kommer fram nya uppgifter om att den tilltalade sannolikt var äldre än vad domstolen funnit och därför sannolikt skulle ha dömts till en väsentligt strängare påföljd.

Ladda ner:

Resningsgrunden är förbehållen fall då den tilltalade begått brottet innan han eller hon fyllt 21 år. Det föreslås också en bestämmelse om resning till den tilltalades fördel om det i efterhand kommer fram nya uppgifter om att den tilltalade var yngre än vad domstolen funnit och därför sannolikt skulle ha dömts till en mildare påföljd.

Pressmeddelande: Möjlighet till resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder

    I promemorian föreslås att resning till den tilltalades nackdel ska vara möjlig om det i efterhand kommer fram nya uppgifter om att den tilltalade sannolikt var äldre än vad domstolen funnit och därför sannolikt skulle ha dömts till en väsentligt strängare påföljd.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen

    Den tilltalades ålder har stor bety­delse i straff­processen för straff­mätning, påföljds­val och utvisning på grund av brott. När nya upp­gifter om åldern kommer fram bör det vara möjligt att ta hänsyn till dessa oavsett när under pro­cessen detta sker. Regeringen föreslår därför åtgärder som syftar till en mer ända­måls­enlig hantering av nya upp­gifter om den till­talades ålder.

Proposition (1 st)

  • Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen

    Den tilltalades ålder har stor betydelse för straffmätning, påföljdsval och utvisning på grund av brott. När nya uppgifter om åldern kommer fram bör det vara möjligt att ta hänsyn till dessa oavsett när under processen detta sker. Regeringen föreslår därför åtgärder som syftar till en mer ändamålsenlig hantering av nya uppgifter om den tilltalades ålder.