Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen

Publicerad

Den tilltalades ålder har stor bety­delse i straff­processen för straff­mätning, påföljds­val och utvisning på grund av brott. När nya upp­gifter om åldern kommer fram bör det vara möjligt att ta hänsyn till dessa oavsett när under pro­cessen detta sker. Regeringen föreslår därför åtgärder som syftar till en mer ända­måls­enlig hantering av nya upp­gifter om den till­talades ålder.

Ladda ner:

Förslagen innebär följande:

 • Resning till den tilltalades nackdel kan beviljas om det kommer fram nya uppgifter om att den tilltalade är äldre än vad rätten funnit och som sannolikt skulle ha lett till att han eller hon skulle ha dömts till en väsentligt svårare eller väsentligt mer ingripande påföljd, eller till en annan utgång i utvisnings­frågan.
 • Resning till den tilltalades fördel kan beviljas om det kommer fram nya uppgifter om att den tilltalade är yngre än vad rätten funnit och som sannolikt skulle ha lett till att han eller hon skulle ha dömts till en lind­rigare eller mindre ingripande påföljd, eller till en annan utgång i utvis­nings­frågan.
 • Krav införs på skyndsam hand­läggning av resnings­ärenden med unga lagöver­trädare och på under­rättelse­skyldig­het till vårdnads­havarna när ett resnings­förfarande inleds mot någon som är under 18 år.
 • Förbudet för högre rätt att ändra en dom till den tilltalades nackdel när endast den tilltalade har överklagat ska inte gälla om det kommer fram nya uppgifter om hans eller hennes ålder som skulle kunna utgöra grund för resning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder

  I promemorian föreslås att resning till den tilltalades nackdel ska vara möjlig om det i efterhand kommer fram nya uppgifter om att den tilltalade sannolikt var äldre än vad domstolen funnit och därför sannolikt skulle ha dömts till en väsentligt strängare påföljd.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen

  Den tilltalades ålder har stor bety­delse i straff­processen för straff­mätning, påföljds­val och utvisning på grund av brott. När nya upp­gifter om åldern kommer fram bör det vara möjligt att ta hänsyn till dessa oavsett när under pro­cessen detta sker. Regeringen föreslår därför åtgärder som syftar till en mer ända­måls­enlig hantering av nya upp­gifter om den till­talades ålder.

Proposition (1 st)

 • Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen

  Den tilltalades ålder har stor betydelse för straffmätning, påföljdsval och utvisning på grund av brott. När nya uppgifter om åldern kommer fram bör det vara möjligt att ta hänsyn till dessa oavsett när under processen detta sker. Regeringen föreslår därför åtgärder som syftar till en mer ändamålsenlig hantering av nya uppgifter om den tilltalades ålder.