Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Skatteregler för tjänstepensionsföretag Fi2018/03052/S1

Publicerad

I promemoria lämnas förslag om skatteregler för tjänstepensionsföretag.

Ladda ner:

Tjänstepensionsföretag kommer att bedriva samma typ av verksamhet
som livförsäkringsföretag som bedriver tjänstepensionsverksamhet enligt försäkringsrörelselagen . För att uppnå skatteneutralitet
mellan de aktörer som verkar inom området tjänstepension föreslås i
promemorian att tjänstepensionsföretag samt svenska europabolag och europakooperativ som bedriver motsvarande verksamhet ska tillämpa de särskilda bestämmelserna för livförsäkringsföretag i inkomstskattelagen.

Även i övrigt bedöms det som angeläget att tjänstepensionsföretag
skattemässigt behandlas på ett neutralt sätt i förhållande till andra företag som bedriver motsvarande verksamhet. I denna promemoria föreslås därför att tjänstepensionsföretag skatterättsligt likställs med försäkringsföretag, varvid ömsesidiga tjänstepensionsbolag likställs med ömsesidiga försäkringsföretag och tjänstepensionsföreningar – i likhet med vad som gäller för försäkringsföreningar – likställs med ekonomiska föreningar.

Vidare föreslås att en försäkring meddelad av ett tjänstepensionsföretag inkomstskatterättsligt ska kunna klassificeras som en pensionsförsäkring.

I promemorian föreslås även att om ett försäkringsföretag eller ett
tjänstepensionsföretag förvärvar ett helt försäkringsbestånd från ett annat försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag ska det inte medföra stämpelskatt för de fastigheter eller tomträtter som ingår i förvärvet.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1)

Laddar...