Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden Fi2018/03894/S2

Ladda ner:

I promemorian föreslås, i enlighet med riksdagens tillkännagivande den
12 december 2018 (bet. 2018/19:FiU1, rskr. 2018/19:62), att
mervärdesskatten på förevisning av naturområden utanför tätort samt av
nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-
områden, höjs från 6 procent till 25 procent.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition