Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Avtal med Norge om samarbete mellan särskilda insatsgrupper i krissituationer

Publicerad

I september 2018 undertecknade Sverige och Norge ett avtal om samarbete mellan särskilda insatsgrupper i krissituationer. I promemorian föreslås författningsändringar som genomför avtalet i svensk rätt.

Ladda ner:

Förslagen innebär att Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska få samarbeta med norska myndigheter genom att ta emot bistånd från norska särskilda insatsgrupper. Biståndet ska lämnas till en svensk särskild insatsgrupp och kan bestå av utrustning, expertis eller genomförandet av operationer där norska tjänstemän agerar i en stödfunktion. Vid operationer av det senare slaget ska norska tjänstemän kunna ges polisiära befogenheter i Sverige.

Förslagen anknyter till de befintliga bestämmelserna om samarbete enligt Atlasrådsbeslutet och möjliggör ett sådant samarbete som hade kunnat ske om Norge tillämpat rådsbeslutet.

Pressmeddelande: Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)