Departementsserien och promemorior

Etableringsjobb Ds 2019:13

Publicerad

Etableringsjobb innebär en helt ny modell för staten att stimulera anställningar. Under anställningen ska individen enligt modellen få en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten.

Ladda ner:

Utformningen skiljer sig från dagens befintliga subventionerade
anställningar på så sätt att subventionen betalas direkt till individen,
i stället för att arbetsgivaren betalar hela lönen till arbetstagaren och
sedan får ersättning för en del av lönen från staten.
För att införa en ersättning som riktar sig till individer som
anställs i etableringsjobb krävs lagändringar på ett flertal områden.
Denna departementspromemoria innehåller förslag till sådana
lagändringar.

I promemorian föreslås det även lagändringar som syftar till att
inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten dels förbättra
förutsättningarna för att motverka felaktiga utbetalningar, dels att
åstadkomma en mer ändamålsenlig reglering av behandling av
personuppgifter. Dessa lagändringar berör både befintliga regelverk
om subventionerade anställningar och den tänkta modellen med
etableringsjobb.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Etableringsjobb

    Etableringsjobb innebär en helt ny modell för staten att stimulera anställningar. Under anställningen ska individen enligt modellen få en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten.

Statens offentliga utredningar

Remiss av Ds 2019:13

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)