Remiss av Ds 2019:13 Etableringsjobb Diarienummer: A2019/01215/A

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2019:13 Etableringsjobb.

Remissinstanser:

Remissinstanser 

1. Almega

2. Arbetsdomstolen

3. Arbetsförmedlingen

4. Arbetsgivarverket

5. Brottsförebyggande rådet

6. Centrala studiestödsnämnden (CSN)

7. Datainspektionen

8. Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen 

9. Diskrimineringsombudsmannen

10. Ekobrottsmyndigheten

11. Finansinspektionen

12. Funktionsrätt Sverige

13. Företagarna

14. Försäkringskassan

15. Förvaltningsrätten Umeå

16. Handelsanställdas förbund

17. IF Metall

18. Inspektionen för arbetslöshetsersättning (IAF)

19. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

20. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

21. Justitiekanslern (JK)

22. Justitieombudsmannen (JO)

23. Kompetensföretagen

24. Konkurrensverket

25. Landsorganisationen i Sverige (LO)

26. Lantbrukarnas riksförbund

27. Lika unika – federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

28. Myndigheten för delaktighet (MFD)

29. Nätverket unga för tillgänglighet (Nuft)

30. Pensionsmyndigheten

31. Polismyndigheten

32. Regelrådet

33. Riksarkivet

34. Riksrevisionen

35. Skatteverket

36. Sparbankernas riksförbund

37. Statistiska Centralbyrån (SCB)

38. Statskontoret

39. Svensk Försäkring

40. Svensk handel

41. Svenska Bankföreningen

42. Svenska journalistförbundet

43. Svenska Pensionsstiftelsers förening (SPFA)

44. Svenskt Näringsliv

45. Svenska akademikers centralorganisation (Saco)

46. Sveriges a-kassor

47. Sveriges kommun och landsting (SKL)

48. Sveriges Kvinnolobby

49. Teknikföretagen

50. Tillväxtverket

51. Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

52. Tjänstepensionsförbundet

53. TU Medier Sverige (tidningsutgivarna)

54. Umeå universitet, Juridiska institutionen

55. Unionen

56. Uppsala universitet, Juridiska institutionen

57. Utgivarna

58. Åklagarmyndigheten  

 

Sista dag att svara på remissen är den 23 september 2019. 

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.