Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Digital kommunikation i domstolsprocesser Ds 2019:18

Publicerad

Digitaliseringen av domstolarnas mål- och ärendehantering ger goda möjligheter att effektivisera verksamheten, att stärka rättssäkerheten och att ge god service till medborgarna. För att digitaliseringens möjligheter ska kunna utnyttjas fullt ut bör all skriftlig kommunikation i domstolsprocesser kunna ske i digital form. Processrättsliga formkrav som hindrar digital kommunikation bör därför anpassas eller tas bort. I promemorian lämnas förslag till författningsändringar som syftar till att möjliggöra eller underlätta digital kommunikation i domstolsprocesser.

Ladda ner:

Förslagen innebär bland annat följande.

 • En stämningsansökan i tvistemål och andra ansökningar enligt rättegångsbalken ska få göras digitalt. Ansökan ska i så fall skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift.
 • Domstolsärenden ska få inledas digitalt, till exempel genom e-post.
 • Rättegångsfullmakter ska få utfärdas i digital form och skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift. Ett ombud som är offentlig försvarare ska inte behöva ge in en fullmakt annat än om rätten anser att det behövs.
 • Det ska införas enhetliga och teknikneutrala regler om bekräftelse av handlingar och handlingars ankomstdag.
 • Onödiga krav på att en part ska tillhandahålla papperskopior ska tas bort.
 • Beslut i hyres- och arrendenämnderna ska kunna skrivas under elektroniskt.

Författningsändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Digital kommunikation i domstolsprocesser

  Digitaliseringen av domstolarnas mål- och ärendehantering ger goda möjligheter att effektivisera verksamheten, att stärka rättssäkerheten och att ge god service till medborgarna. För att digitaliseringens möjligheter ska kunna utnyttjas fullt ut bör all skriftlig kommunikation i domstolsprocesser kunna ske i digital form. Processrättsliga formkrav som hindrar digital kommunikation bör därför anpassas eller tas bort. I promemorian lämnas förslag till författningsändringar som syftar till att möjliggöra eller underlätta digital kommunikation i domstolsprocesser.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Digital kommunikation i domstolsprocesser

  Digitaliseringen av domstolarnas mål- och ärendehantering ger goda möjligheter att effektivisera verksamheten, att stärka rättssäkerheten och att ge god service till medborgarna. För att digitaliseringens möjligheter ska kunna utnyttjas fullt ut bör all skriftlig kommunikation i domstols­processer kunna ske i digital form. Processrättsliga formkrav som hindrar digital kommunikation bör alltså anpassas eller tas bort.

Proposition (1 st)

 • Digital kommunikation i domstolsprocesser

  Digitaliseringen av domstolarnas mål- och ärendehantering ger goda möjligheter att effektivisera verksamheten, att stärka rättssäkerheten och att ge god service till medborgarna. För att digitaliseringens möjligheter ska kunna utnyttjas fullt ut bör all skriftlig kommunikation i domstolsprocesser kunna ske i digital form. Processrättsliga formkrav som hindrar digital kommunikation bör alltså anpassas eller tas bort.

Laddar...