Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande Ds 2019:28

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 av den 14 november 2018 om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande. Genom EU-förordningen införs nya regler om att beslut om frysning och beslut om förverkande som har utfärdats i en medlemsstat ska erkännas och verkställas i en annan medlemsstat.

Ladda ner:

I promemorian föreslås bland annat att det ska införas en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen, vilken ska möjliggöra förordningens tillämpning i Sverige. Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om både de fall när svenska beslut sänds över till en annan medlemsstat för erkännande och verkställighet där och när utländska beslut översänds till Sverige för erkännande och verkställighet här.

Förslagen innebär bland annat att åklagare under vissa förutsättningar ska kunna fatta beslut om beslag eller penningbeslag trots att egendomen i fråga inte är tillgänglig vid beslutstidpunkten och att vissa särskilda förfaranden ska tillämpas när ett utländskt beslut om frysning ska verkställas i Sverige. I lagen utses åklagare att vara såväl den myndighet som översänder ett svenskt beslut om frysning till en annan medlemsstat, som den myndighet som erkänner och ansvarar för verkställigheten av ett utländskt sådant beslut som översänts till Sverige. Kronofogdemyndigheten föreslås ha motsvarande roll i fråga om beslut om förverkande.

Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 19 december 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande

    Ett effektivt sätt att bekämpa grov brottslighet är att förverka vinster av brott. Eftersom brottsligheten många gånger är gränsöverskridande är ett välfungerande samarbete inom EU av stor vikt. Regeringen föreslår att det införs en ny lag med kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 av den 14 november 2018 om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande. EU-förordningen innehåller regler om att beslut om frysning och beslut om förverkande som har utfärdats i en medlemsstat ska erkännas och verkställas i en annan medlemsstat.

Proposition (1 st)

  • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande

    Ett effektivt sätt att bekämpa grov brottslighet är att förverka vinster av brott. Eftersom brottsligheten många gånger är gränsöverskridande är ett välfungerande samarbete inom EU av stor vikt. Regeringen föreslår att det införs en ny lag med kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 av den 14 november 2018 om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande. EU-förordningen innehåller regler om att beslut om frysning och beslut om förverkande som har utfärdats i en medlemsstat ska erkännas och verkställas i en annan medlemsstat.

Laddar...