Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet Ds 2020:14

Publicerad

Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, arbetsvillkorsdirektivet.

Ladda ner:

Arbetsvillkorsdirektivet ersätter rådets direktiv 91/533/EEG av
den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa
arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet
eller anställningsförhållandet, upplysningsdirektivet.

Genom arbetsvillkorsdirektivet uppdateras och utökas
upplysningsdirektivets bestämmelser om arbetsgivares skyldighet
att lämna information om anställningsvillkor. I denna del lämnas
förslag om ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd,
anställningsskyddslagen, samt motsvarande ändringar i lagen
(1977:1160) om arbetstid m.m. i husligt arbete, lagen om husligt
arbete, lagen (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning och lagen
(2012:332) om vissa förvarsmaktsanställningar.

Direktivet innehåller vidare artiklar med minimikrav i fråga om
arbetsvillkor som inte tidigare reglerats på EU-nivå. För att
genomföra dem föreslås två nya bestämmelser i
anställningsskyddslagen. I lagen om husligt arbete och i lagen om
gymnasial lärlingsanställning föreslås motsvarande bestämmelser.
För genomförandet av artikeln om minsta förutsägbarhet i arbetet
föreslås en ny bestämmelse i lagen om husligt arbete.

Medlemsstaterna får tillåta arbetsmarknadens parter att genom
kollektivavtal avvika från vissa av direktivets regler under
förutsättning att avtalet respekterar det övergripande skydd för
arbetstagare som avses i direktivet. Det föreslås att denna möjlighet
utnyttjas i de fall där detta är möjligt.

Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 augusti
2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

    Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, arbetsvillkorsdirektivet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

    Lagrådsremissen innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (arbetsvillkorsdirektivet).

Proposition (1 st)

  • Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

    Propositionen innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (arbetsvillkorsdirektivet).