Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar Fi2020/03881

Publicerad

I promemorian föreslås att en tillfällig nedsättning av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift införs på ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år.

Ladda ner:

Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgiften och nio tjugondelar av de övriga avgifterna ska betalas på ersättning upp till 25 000 kronor per kalendermånad.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2021 och tillämpas på ersättning som utges under perioden den 1 april 2021 till och med den 31 mars 2023.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 6 november 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition