Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja

Publicerad

I promemorian föreslås åtgärder som syftar till att effekti­visera för­faran­det vid och till viss del öka förut­sätt­ningarna för verk­ställig­het av fängelse­straff genom intensiv­övervakning med elektro­nisk kontroll, s.k. verk­ställig­het med fotboja. Förslagen inne­bär bl.a. att Kriminal­vården kan besluta om verk­ställig­het med fotboja utan ansökan från den dömde och att den s.k. karens­regeln, som innebär att åter­fall i brott i vissa fall hindrar verk­ställig­het med fotboja, tas bort och ersätts med en lämp­lighets­bedöm­ning. Det föreslås även att beslut som innebär att någon döms till fängelse ska kunna verk­ställas med fotboja.

Ladda ner:

Vidare föreslås åtgärder som syftar till att öka möjlig­heterna till kontroll av dem som avtjänar fängelse­straff med fotboja. Det föreslås att Kriminal­vården ges möjlighet att fatta beslut om en före­skrift om vistelse som den dömde måste följa. Det kan handla om ett förbud att vistas på en viss plats eller inom ett visst geo­grafiskt område. Det förslås också att före­skrifter som kan beslutas för den dömde under verk­ställig­het med fotboja ska kunna över­vakas elektro­niskt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja

    I promemorian föreslås åtgärder som syftar till att effekti­visera för­faran­det vid och till viss del öka förut­sätt­ningarna för verk­ställig­het av fängelse­straff genom intensiv­övervakning med elektro­nisk kontroll, s.k. verk­ställig­het med fotboja. Förslagen inne­bär bl.a. att Kriminal­vården kan besluta om verk­ställig­het med fotboja utan ansökan från den dömde och att den s.k. karens­regeln, som innebär att åter­fall i brott i vissa fall hindrar verk­ställig­het med fotboja, tas bort och ersätts med en lämp­lighets­bedöm­ning. Det föreslås även att beslut som innebär att någon döms till fängelse ska kunna verk­ställas med fotboja.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ökad kontroll vid verkställighet av fängelse med fotboja

    Som ett led i arbetet att göra Kriminal­vårdens hand­lägg­ning av ärenden som rör verk­ställig­het med fot­boja mer effektiv före­slås att Krimi­nal­vården på eget initiativ ska kunna pröva om ett fängelse­straff ska verk­ställas med fotboja.

Proposition (1 st)

  • Ökad kontroll vid verkställighet av fängelse med fotboja

    Som ett led i arbetet att göra Kriminal­vårdens hand­lägg­ning av ärenden som rör verk­ställig­het med fotboja mer effektiv föreslås att Kriminal­vården på eget initiativ ska kunna pröva om ett fängelse­straff ska verk­ställas med fotboja.