Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

En stärkt brottsofferfond

Publicerad

Regeringen har under senare år, bland annat i arbetet mot gäng­krimina­litet och mäns våld mot kvinnor, genom­fört ett flertal reformer och andra åtgärder för att stärka brotts­offrens ställning. Som ett ytter­ligare led i detta arbete bör brotts­offer­fonden stärkas.

Ladda ner:

Brotts­offer­fonden fyller en viktig funktion för att brotts­offrens intres­sen ska till­varatas, bland annat genom finansie­ringen av viktimo­logisk forsk­ning och ideella organisa­tioners brotts­offer­främ­jande arbete. För att fonden i fram­tiden ska kunna finansi­era fler och mer omfattande insatser och projekt föreslås i denna prome­moria lagänd­ringar som syftar till att öka intäk­terna till fonden. Det föreslås att avgiften enligt lagen (1994:419) om brotts­offer­fond höjs från 800 kr till 1 000 kr och att avgifts­skyldig­heten utvidgas till att omfatta brott som har svårare straff än penning­böter i straff­skalan. Det föreslås vidare att avgiften enligt lagen (1994:451) om intensiv­över­vakning med elektro­nisk kontroll höjs från 80 kr till 100 kr per dag som verk­ställig­heten ska pågå och att max­beloppet för hela verk­ställig­heten höjs från 9 600 kr till 12 000 kr.

Lag­ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • En stärkt brottsofferfond

    Regeringen har under senare år, bland annat i arbetet mot gäng­krimina­litet och mäns våld mot kvinnor, genom­fört ett flertal reformer och andra åtgärder för att stärka brotts­offrens ställning. Som ett ytter­ligare led i detta arbete bör brotts­offer­fonden stärkas.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En stärkt brottsofferfond

    Brottsofferfonden fyller en viktig funktion för att brottsoffrens intressen ska tillvaratas, bland annat genom finansiering av viktimologisk forskning och ideella organisationers brottsofferfrämjande arbete. För att fonden i framtiden ska kunna finansiera fler och mer omfattande insatser och projekt föreslår regeringen flera förändringar som syftar till att öka intäkterna till fonden.

Proposition