Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

En stärkt brottsofferfond

Publicerad

Brottsofferfonden fyller en viktig funktion för att brottsoffrens intressen ska tillvaratas, bland annat genom finansiering av viktimologisk forskning och ideella organisationers brottsofferfrämjande arbete. För att fonden i framtiden ska kunna finansiera fler och mer omfattande insatser och projekt föreslår regeringen flera förändringar som syftar till att öka intäkterna till fonden.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att

  • avgiften enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond höjs från 800 kronor till 1 000 kronor,
  • avgiftsskyldigheten utvidgas till att omfatta brott som har svårare straff än penningböter i straffskalan, och
  • avgiften enligt lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll höjs från 80 kronor till 100 kronor per dag som verkställigheten ska pågå och att maxbeloppet för hela verkställigheten höjs från 9 600 kronor till 12 000 kronor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • En stärkt brottsofferfond

    Regeringen har under senare år, bland annat i arbetet mot gäng­krimina­litet och mäns våld mot kvinnor, genom­fört ett flertal reformer och andra åtgärder för att stärka brotts­offrens ställning. Som ett ytter­ligare led i detta arbete bör brotts­offer­fonden stärkas.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En stärkt brottsofferfond

    Brottsofferfonden fyller en viktig funktion för att brottsoffrens intressen ska tillvaratas, bland annat genom finansiering av viktimologisk forskning och ideella organisationers brottsofferfrämjande arbete. För att fonden i framtiden ska kunna finansiera fler och mer omfattande insatser och projekt föreslår regeringen flera förändringar som syftar till att öka intäkterna till fonden.

Proposition