Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Skärpta straff för knivbrott

Publicerad

Promemorian inne­håller förslag som innebär en skärpt syn på allvar­ligare brott mot lagen (1988:254) om förbud beträf­fande knivar och andra farliga föremål.

Ladda ner:

För brott av normal­graden föreslås maximi­straffet höjas från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. För grovt brott föreslås straff­skalan ändras från fängelse i högst ett år till fängelse i lägst sex månader och högst två år. Vidare föreslås att det i lagen införs omstän­dig­heter som särskilt ska beaktas vid bedöm­ningen av om ett brott är grovt, vilket innebär att tillämp­nings­området för det brottet utvidgas. Vid bedöm­ningen av om ett brott är grovt ska det särskilt beaktas om före­målet har inne­hafts i ett sam­man­hang där det kan befaras komma till använd­ning vid brotts­ligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till person, om före­målet har varit av särskilt farlig beskaf­fenhet, om inne­havet, över­låtel­sen eller salu­hållan­det har avsett flera föremål eller om gärningen på annat sätt har varit av särskilt farlig art.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Skärpta straff för knivbrott

    Promemorian inne­håller förslag som innebär en skärpt syn på allvar­ligare brott mot lagen (1988:254) om förbud beträf­fande knivar och andra farliga föremål.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition