Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

En utvidgad möjlighet för hovrätter att avgöra tvistemål på handlingarna

Publicerad

I promemorian lämnas förslag som innebär att hovrätternas möjligheter att avgöra tvistemål på handlingarna utökas. I dag är det möjligt att avgöra ett tvistemål på handlingarna bland annat när det är uppenbart att en sådan förhandling är obehövlig. I promemorian föreslås att kravet på att det ska vara uppenbart att en förhandling är obehövlig i dessa fall tas bort.

Ladda ner:

För­slaget innebär att handläggningen av tvistemål i större ut­sträck­ning ska kunna an­passas till för­håll­andena i det enskilda fallet. Där­med kan hand­lägg­ningstider kortas och negativa kon­sekvenser vid in­ställda för­hand­lingar minskas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • En utvidgad möjlighet för hovrätter att avgöra tvistemål på handlingarna

    I promemorian lämnas förslag som innebär att hovrätternas möjligheter att avgöra tvistemål på handlingarna utökas. I dag är det möjligt att avgöra ett tvistemål på handlingarna bland annat när det är uppenbart att en sådan förhandling är obehövlig. I promemorian föreslås att kravet på att det ska vara uppenbart att en förhandling är obehövlig i dessa fall tas bort.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition