Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd Fi2020/04865

Publicerad

I promemorian föreslås vissa ändringar i lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall.

Ladda ner:

Det föreslås att anståndstiden för s.k. tillfälliga anstånd efter ansökan ska kunna förlängas med som längst ett år. Förlängning ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det. Det föreslås även att anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter respektive mervärdesskatt vars redovisningsperiod är en kalendermånad får beviljas för högst sex redovisningsperioder. För mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett kalenderkvartal får anstånd beviljas för högst två redovisningsperioder. Vidare föreslås det att anstånd för nu nämnda skatter och avgifter får beviljas även för redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2020. Slutligen föreslås det att för anstånd som beviljas efter ikraftträdandet av de nya reglerna ska anståndsavgift tas ut från och med kalendermånaden efter att anstånd beviljats.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 18 december 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...