Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ytterligare utökning av möjligheterna till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt Fi2021/00808

Publicerad

I promemorian föreslås vissa ändringar i lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall.

Ladda ner:

Det föreslås bl.a. att anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter får beviljas för högst sju redovisningsperioder. Det föreslås även att anstånd för dessa skatter och avgifter samt mervärdesskatt som redovisas månadsvis får beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2021. Det föreslås också att anståndsavgiften ska tas ut med 0,1 procent på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 26 april 2021.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 5 mars 2021.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition