Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 Fi2021/01053

Publicerad

Ladda ner:

Den årliga BNP-indexeringen av skattesatserna på bl.a. bensin och diesel tillämpas inte för kalenderåret 2022. Skattesatserna för 2022 ska därmed endast räknas om baserat på den faktiska förändringen i konsumentprisindex mellan juni 2020 och juni 2021. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 november 2021 och gälla t.o.m. den 31 oktober 2022.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 14 april 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut