Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

PM Ett nytt statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet

Publicerad

I promemorian föreslår Socialdepartementet en ny förordning om statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet vid regionala registercentrum och regionala cancercentrum. Förordningen innehåller bestämmelser som gör det möjligt för regioner som är huvudmän för regionala register- eller cancercentrum att ansöka om medel för kvalitetregisterverksamhet som bedrivs där.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • PM Ett nytt statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet

    I promemorian föreslår Socialdepartementet en ny förordning om statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet vid regionala registercentrum och regionala cancercentrum. Förordningen innehåller bestämmelser som gör det möjligt för regioner som är huvudmän för regionala register- eller cancercentrum att ansöka om medel för kvalitetregisterverksamhet som bedrivs där.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition