Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Hittegods i kollektivtrafiken Ds 2021:26

Publicerad

Bild på omslaget till promemorian. Orange bakgrund, titel i svart text med Regeringskansliets logotyp i nedre vänstra hörnet

I promemorian föreslås en ny lag om kvar­glömda före­mål i kollektiv­trafiken. Lagen ska gälla för kvar­glömda före­mål på tåg, spår­vagnar, tunnel­bana, bussar och fartyg och inom vissa anslu­tande områden. Lagen ska ersätta den reglering av hitte­gods som finns i dag för sådan trafik.

Ladda ner:

Enligt den nya lagen ska den som tar hand om ett före­mål lämna det till det berörda trafik­företaget. Trafik­före­tagen ska förvara kvar­glömda före­mål åt ägarna. Om en ägare inte hämtar ut ett före­mål inom viss tid till­faller före­målet trafik­företaget. Före­tagen ska i vissa fall ha rätt att göra sig av med ett före­mål direkt och ska även ha rätt till ersätt­ning av ägaren för förva­ringen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Hittegods i kollektivtrafiken

    I promemorian föreslås en ny lag om kvar­glömda före­mål i kollektiv­trafiken. Lagen ska gälla för kvar­glömda före­mål på tåg, spår­vagnar, tunnel­bana, bussar och fartyg och inom vissa anslu­tande områden. Lagen ska ersätta den reglering av hitte­gods som finns i dag för sådan trafik.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Hittegods i kollektivtrafiken

    Regeringen föreslår en ny lag om kvarglömd egendom vid resor med tåg, spårvagn, tunnelbana, buss och fartyg. Lagen ska gälla för kvarglömd egendom ombord på fordonet och inom vissa anslutande områden. Lagen ska ersätta den reglering av hittegods som finns i dag för sådan trafik.

Proposition (1 st)

  • Hittegods i kollektivtrafiken

    Regeringen föreslår en ny lag om kvar­glömd eller bort­tappad egen­dom vid transport med tåg, spårvagn, tunnel­bana, buss eller fartyg. Lagen ska gälla för kvar­glömd eller bort­tappad egen­dom ombord på fordonet och inom vissa anslutande om­råden. Lagen ska ersätta den reglering av upp­hittad egen­dom som finns i dag för sådan trafik.