Remiss av Ds 2021:26 Hittegods i kollektivtrafiken Diarienummer: Ju2021/03199

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på prome­morian Hittegods i kollektiv­trafiken, Ds 2021:26. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast den 15 november 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.