Proposition från Justitiedepartementet

Hittegods i kollektivtrafiken Prop. 2021/22:218

Publicerad

Regeringen föreslår en ny lag om kvar­glömd eller bort­tappad egen­dom vid transport med tåg, spårvagn, tunnel­bana, buss eller fartyg. Lagen ska gälla för kvar­glömd eller bort­tappad egen­dom ombord på fordonet och inom vissa anslutande om­råden. Lagen ska ersätta den reglering av upp­hittad egen­dom som finns i dag för sådan trafik.

Ladda ner:

Enligt den nya lagen ska den som tar hand om kvar­glömd eller bort­tappad egendom lämna den till det berörda trafik­företaget. Trafik­företaget ska förvara egen­domen åt ägaren. Om ägaren inte hämtar ut egen­domen inom viss tid till­faller den trafik­före­taget. Före­taget ska i vissa fall ha rätt att göra sig av med egen­domen direkt och ska även ha rätt till ersätt­ning av ägaren för förvaringen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Hittegods i kollektivtrafiken

    I promemorian föreslås en ny lag om kvar­glömda före­mål i kollektiv­trafiken. Lagen ska gälla för kvar­glömda före­mål på tåg, spår­vagnar, tunnel­bana, bussar och fartyg och inom vissa anslu­tande områden. Lagen ska ersätta den reglering av hitte­gods som finns i dag för sådan trafik.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Hittegods i kollektivtrafiken

    Regeringen föreslår en ny lag om kvarglömd egendom vid resor med tåg, spårvagn, tunnelbana, buss och fartyg. Lagen ska gälla för kvarglömd egendom ombord på fordonet och inom vissa anslutande områden. Lagen ska ersätta den reglering av hittegods som finns i dag för sådan trafik.

Proposition (1 st)

  • Hittegods i kollektivtrafiken

    Regeringen föreslår en ny lag om kvar­glömd eller bort­tappad egen­dom vid transport med tåg, spårvagn, tunnel­bana, buss eller fartyg. Lagen ska gälla för kvar­glömd eller bort­tappad egen­dom ombord på fordonet och inom vissa anslutande om­råden. Lagen ska ersätta den reglering av upp­hittad egen­dom som finns i dag för sådan trafik.