Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Återkallelse tills vidare av förarbevis för vattenskoter I2021/02696

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som behövs för att möjliggöra att förarbevis för vattenskoter ska kunna återkallas i avvaktan på ett slutligt avgörande av återkallelsefrågan

Ladda ner:

En förutsättning ska vara att det på sannolika skäl kan antas att förarbeviset kommer att återkallas slutligen. Beslut om återkallelse tills vidare ska få fattas av Transportstyrelsen. Det föreslås också att ett förarbevis för vattenskoter ska kunna omhändertas direkt på platsen för den händelse som kan motivera en återkallelse. Beslut om omhändertagande ska få fattas av Polismyndigheten, Kustbevakningen och åklagare.

I promemorian föreslås också att Polismyndigheten och Kustbevak-ningen ska kunna medges direktåtkomst till kontaktuppgifter till de registrerade i förarbevisregistret.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Omhändertagande och återkallelse av förarbevis för vattenskoter

    I lagrådsremissen föreslås att ett förarbevis för vattenskoter ska återkallas tills vidare om det på sannolika skäl kan antas att förarbeviset kommer att återkallas slutligen. En slutlig återkallelse ska grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse. Det föreslås också att ett förarbevis ska omhändertas om det på sannolika skäl kan antas att förarbeviset kommer att återkallas slutligen.

Proposition (1 st)