Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior

Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket Ds 2021:28

Publicerad

Uppdraget består av två delar – dels att överväga en ansvarsför-delning vid automatiserad körning, dels att överväga regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket för vägfordon.

Ladda ner:

I uppdragets första del om ansvar vid automatiserad körning ingår att utveckla och anpassa förslagen som lämnats i betänkandet Vägen till självkörande fordon – introduktion (SOU 2018:16) mot bakgrund av de synpunkter som lämnats i remissvaren samt den utveckling som skett internationellt på området. Uppdraget inne-fattar att analysera ansvarsfördelningen mellan olika aktörer under automatiserad körning samt förarens roll, uppgifter och ansvar då ett fordon kan föras både manuellt och automatiserat. Vidare ingår att analysera behovet av straffrättsliga eller andra sanktioner för trafikförseelser och trafikbrott vid automatiserad körning.

Uppdragets andra del handlar bland annat om att överväga regel-förändringar i syfte att ge kommuner och andra väghållare förutsätt-ningar att prioritera eller på annat sätt särbehandla fordon som använder geostakettillämpningar. Uppdraget innefattar även att analysera ansvarsfrågor då ett fordons funktionalitet tillfälligt och automatiskt ändras genom styrning, främst via geostaket, möjlig-heter att styra fordons hastighet i förhållande till gällande hastig-hetsbegränsningar samt behovet av straffrättsliga eller andra sank-tioner för trafikförseelser och trafikbrott vid geostakettillämp-ningar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...