Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad

Publicerad

Denna promemoria föreslås en ny lag om undantag från lokaliserings-principen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät. Förslaget innebär att kommunala stadsnät kan bygga ut bredbandsnät utanför det egna om-rådet under förutsättning att det sker inom geografisk närhet till bredbands-nätet i den egna kommunen och för att uppnå en ändamålsenlig bredbands-infrastruktur.

Ladda ner:

Syftet med förslaget är att underlätta utbyggnaden av snabbt bredband. Målet är att öka tillgången till digital infrastruktur för hushåll och företag och att regeringens bredbandsmål nås. En god tillgänglighet till snabb upp-koppling i hela Sverige är viktig för att det ska vara möjligt att bo, leva och verka i alla delar av landet.

Den föreslagna lagen ska träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad

    Denna promemoria föreslås en ny lag om undantag från lokaliserings-principen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät. Förslaget innebär att kommunala stadsnät kan bygga ut bredbandsnät utanför det egna om-rådet under förutsättning att det sker inom geografisk närhet till bredbands-nätet i den egna kommunen och för att uppnå en ändamålsenlig bredbands-infrastruktur.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad

    I lagrådsremissen föreslås en ny lag om undantag från lokaliseringsprincipen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät. Förslaget innebär att kommunala stadsnät kan bygga ut ett eget eller delägt bredbandsnät utanför det egna området under förutsättning att det sker inom geografisk närhet till bredbandsnätet i den egna kommunen och för att uppnå en ändamålsenlig bredbandsinfrastruktur.

Proposition (1 st)

  • Undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad

    I propositionen föreslås en ny lag om undantag från lokaliseringsprincipen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät. Förslaget innebär att hel- eller delägda kommunala bolag samt kommunala stiftelser och föreningar kan bygga ut ett eget eller delägt bredbandsnät utanför den egna kommunens område under förutsättning att det sker inom geografisk närhet till bredbandsnätet i den egna kommunen och för att uppnå en ändamålsenlig bredbandsinfrastruktur. Sådana aktörer ska få bedriva verksamhet i det utbyggda nätet på samma sätt som i bredbandsnätet i den egna kommunen.