Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Ett utvidgat utreseförbud för barn Ds 2022:9

Publicerad

Texten Ett utvidgat reseförbud för barn på orange bakgrund

Regeringskansliet har utrett om det behövs ett utvidgat utreseförbud för barn och tagit ställning till hur ett utvidgat tillämpningsområde borde se ut. Regeringskansliet har tagit ställning till hur ett utreseförbud kan upprätthållas på ett effektivt sätt. Regeringskansliet har även utrett om straffansvaret för egenmäktighet med barn borde utvidgas till att omfatta fall där beslut om omedelbart omhändertagande eller vård enligt LVU har meddelats men inte verkställts.

Ladda ner:

I promemorian föreslår Regeringskansliet att tillämpningsområdet för utreseförbudet utvidgas. Dessutom föreslår Regeringskansliet olika åtgärder för att beslutade utreseförbud ska kunna upprätthållas effektivt. Regeringskansliet föreslår att straffansvaret för egenmäktighet med barn utvidgas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ett utvidgat utreseförbud för barn

    Regeringskansliet har utrett om det behövs ett utvidgat utreseförbud för barn och tagit ställning till hur ett utvidgat tillämpningsområde borde se ut. Regeringskansliet har tagit ställning till hur ett utreseförbud kan upprätthållas på ett effektivt sätt. Regeringskansliet har även utrett om straffansvaret för egenmäktighet med barn borde utvidgas till att omfatta fall där beslut om omedelbart omhändertagande eller vård enligt LVU har meddelats men inte verkställts.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett utvidgat utreseförbud för barn

    Regeringen vill utvidga det nu gällande utreseförbudet i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU. Utreseförbud föreslås kunna beslutas om det finns en påtaglig risk för att ett barn förs utomlands eller lämnar Sverige och barnets hälsa eller utveckling skadas under utlandsvistelsen på grund av omständigheter som kan föranleda vård enligt LVU.

Proposition