Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Uppgifter i operatörsregistret ska få användas vid tillämpningen av regelverket för U-space

Publicerad

I promemorian föreslås en ändring av luftfartygsregisterförordningen som innebär att personuppgifter i operatörsregistret ska få behandlas av Transportstyrelsen för att uppfylla kraven i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/664 av den 22 april 2021 om ett regelverk för U-space.

Ladda ner:

Det föreslås även en ändring som innebär att uppgifter i operatörsregistret får lämnas ut till leverantörer av flygtrafikledningstjänst genom elektroniskt utlämnande för vissa ändamål.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition