Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmiljöpolitiskt kunskapsråd Dir. 2008:101

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Kommittédirektiv Ett råd bestående av forskare inom för arbetsmiljöpolitiken relevanta forskningsområden tillkallas. Till rådet kan knytas företrädare för myndigheter och forskningsfinansiärer med särskild kunskap om forskningsområdena. Rådet ska förse regeringen med kunskapsunderlag inom arbetsmiljöområdet. Arbetet ska i första hand redovisas vid återkommande möten med ansvarigt statsråd.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition