Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö - behov och förutsättningar SOU 2011:60

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skriften konstaterar Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet att Sverige behöver ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö. Centret bör, mot bakgrund av nationella prioriteringar, bevaka, vårda och förmedla kunskap om arbetsmiljö till de grupper i samhället som har ett inflytande på hur arbetsmiljön ser ut, exempelvis politiska beslutsfattare, arbetsmiljöansvariga i näringslivet och lärare på arbetsmiljöutbildningar.

Fakta om Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet

Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet bildades genom ett regeringsbeslut den 25 september 2008 och verkade fram till den 1 september 2011. Rådet bestod av åtta forskare inom arbetsmiljöområdet och fyra företrädare för viktiga arbetslivsaktörer. Kunskapsrådets uppdrag har varit att lyfta fram och belysa viktiga utvecklingstendenser inom arbetsmiljöområdet, och att bidra med kunskap som stöd för utformningen av arbetsmiljöpolitiken.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition