Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Inkluderande arbetsliv SOU 2009:93

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna skrift ägnar sig Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet åt visionen om ett inkluderande arbetsliv, där grupper som i dag har svårt att få tillträde, stanna kvar eller återgå till arbetslivet lyckats med det, och där arbetsmiljön bidragit till denna framgång.

I likhet med Kunskapsrådets förre skrift God arbetsmiljö - en framgångsfaktor? (SOU 2009:47) är denna skrift en antologi, där experter ur Kunskapsrådet samt två inbjudna gästskribenter tar sig an olika aspekter av skriftens tema.

Kunskapsrådet

I september 2008 beslöt regeringen att bilda ett Arbetsmiljöpolitiskt kunskapsråd. Ordförande i Kunskapsrådet är Eva Vingård, professor vid Uppsala universitet, och rådets sekreterare är Svend Erik Mathiassen, professor vid Högskolan i Gävle. Kunskapsrådet, som har sin bas i Arbetsmarknadsdepartementet, har enligt sitt direktiv två huvudsakliga uppgifter:

  • att lyfta fram och belysa viktiga utvecklingstendenser inom arbetsmiljöområdet
  • att bidra med kunskap som stöd för utformningen av arbetsmiljöpolitiken

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition