Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn (U2009:05) Dir. 2010:18

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utbildningsdepartementet har gett en särskild utredare i uppdrag att se över skolans arbete med utsatta barn (dir. 2009:80). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 30 juni 2010. Den kartläggande uppgiften kommer dock att bli mer omfattande än vad som inledningsvis bedömdes vara nödvändigt. Utredningstiden har därför förlängts och ska istället redovisas den 30 november 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition