Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Se, tolka och agera - om rätten till en likvärdig utbildning SOU 2010:95

Publicerad Uppdaterad

I sitt slutbetänkande ger Utredningen om utsatta barn i skolan (U 2009:05) en samlad bild av hur skolan arbetar och hur den samverkar med andra kring de barn och elever som far illa eller som har stora stödbehov. I betänkandet lämnas också förslag på förebyggande och främjande insatser.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition