Kommittédirektiv från Näringsdepartementet

Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning Dir. 2011:49

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare tillkallas för att utreda miljöbalkens bestämmelser och bestämmelser utfärdade med stöd av miljöbalken med hänsyn till frågor som rör jordbruksföretag samt djurhållning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition