Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Vissa medborgarskapsfrågor Dir. 2012:2

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska utreda och lämna förslag i vissa
medborgarskapsfrågor. Utredaren ska bland annat:

  • lämna förslag till en definition av det svenska medborgarskapets betydelse och, om lämpligt, hur detta skulle kunna regleras i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap (medborgarskapslagen),
  • föreslå innehåll i och organisation av medborgarskapsceremonier som är tillgängliga för alla nya svenska medborgare,
  • analysera i vilken omfattning EU-samarbetet påverkar medlemsstaternas medborgarskapslagstiftning och hur Sverige bör förhålla sig till denna utveckling,
  • undersöka om medborgarskapet i större utsträckning kan användas som ett incitament för att främja integrationen,
  • analysera erfarenheterna av medborgarskapslagen, och
  • utreda om Sverige ska tillträda Europarådets konvention om undvikande av statslöshet i samband med statssuccession (CETS 200).

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)