Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Straffprocessutredningen (Ju 2010:10) Dir. 2012:47

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 15 juli 2010 kommittédirektiv om en översyn av brottmålsprocessen (dir. 2010:78). Utredningen har antagit namnet Straffprocessutredningen.

Utredningen skulle redovisa sitt uppdrag senast den 30 september 2012. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 mars 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)