Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Brottmålsprocessen SOU 2013:17

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Vårt övergripande uppdrag har varit att överväga åtgärder för att skapa ett mer ändamålsenligt brottmålsförfarande i såväl tingsrätt som hovrätt där lagföringens kvalitet och effektivitet ytterligare kan förbättras. I uppdraget har bland annat ingått att överväga följande.
- Om ansvarsfördelningen mellan åklagare och domstol samt
deras roller och funktioner kan utvecklas och göras tydligare.
- Om parternas inflytande över brottmålsprocessen och deras ansvar för att målet förs mot ett avgörande kan ökas.
- Hur förberedelsen i brottmål kan förbättras, bland annat i syfte att skapa en effektivare handläggning och tillförsäkra att rätten har ett fullständigt underlag vid avgörandet.
- Hur handläggningen av brottmål i både tingsrätt och hovrätt i högre grad kan anpassas till vad som behövs för sakens prövning i det enskilda fallet, till exempel genom att skapa mer flexibla regler och alternativa former för avgörande av mål i domstol.
- Hur risken för inställda förhandlingar kan minska.
- Hur rättens sammansättning bör vara i olika situationer.
- Frågor som rör stödet till målsäganden.
I uppdraget betonas att vi ska ägna uppmärksamhet åt hur de förändringar vi föreslår kan få genomslag i praktiken och att vi även ska överväga hur genomslaget av redan genomförda förändringar kan förbättras.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...