Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Inhyrning och företrädesrätt till återanställning Dir. 2013:1

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska undersöka i vilken omfattning personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer där arbetstagare som tidigare har sagts upp har företrädesrätt till återanställning enligt lagen om anställningsskydd.

Syftet med undersökningen är att belysa om och hur företrädesrätten påverkas.

Undersökningen ska avse privat och offentlig sektor.

Utredaren ska beakta hur arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal reglerat möjligheten till inhyrning i samband med arbetsbristsituationer.

Utredningen ska genomföras i dialog med arbetsmarknadens parter.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition