Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Namnlagskommittén (Ju 2009:17) Dir. 2013:9

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 21 december 2009 kommittédirektiv om en översyn av namnlagen (dir. 2009:129). Den parlamentariska kommittén har antagit namnet Namnlagskommittén.
Kommittén skulle redovisa sitt uppdrag senast den 1 mars 2013. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • En ny lag om personnamn

    I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny lag om personnamn. Personnamn är en viktig och naturlig del av vårt samhälle. Ett namn är något som ger individen en identitet och en möjlighet att visa samhörighet med en viss familj och släkt. Personnamn bidrar även till att skapa vår gemensamma identitet. Lagregleringen av personnamn fyller alltså en betydelsefull funktion och det är angeläget att den utvecklas i takt med samhället i övrigt.

Proposition (1 st)

  • En ny lag om personnamn

    I propositionen föreslår regeringen en ny lag om personnamn. Förslagen syftar till att stärka enskildas möjligheter att själva välja sitt namn och att göra lagstiftningen mer tillgänglig för den enskilde.