Proposition från Justitiedepartementet

En ny lag om personnamn Prop. 2015/16:180

Publicerad

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om personnamn. Förslagen syftar till att stärka enskildas möjligheter att själva välja sitt namn och att göra lagstiftningen mer tillgänglig för den enskilde.

Ladda ner:

Personnamn är en viktig och naturlig del av vårt samhälle. Ett namn är något som ger individen en identitet och en möjlighet att visa samhörighet med en viss familj och släkt. Personnamn bidrar även till att skapa vår gemensamma identitet. Lagregleringen av personnamn fyller alltså en betydelsefull funktion och det är angeläget att den utvecklas i takt med samhället i övrigt.

Förslagen i propositionen syftar till att stärka enskildas möjligheter att själva välja sitt namn och att göra lagstiftningen mer tillgänglig för den enskilde. Det handlar bland annat om följande.

  • Automatiska förvärv av efternamn genom födelsen och adoption avskaffas. Alla efternamn ska förvärvas genom ansökan.
  • Det ska finnas många möjliga efternamn att förvärva, bland annat ska de vanligaste efternamnen i Sverige bli fria att förvärva för alla. Det ska också bli möjligt att förvärva ett dubbelt efternamn.
  • Det ska bli enklare att byta namn.
  • Hindren mot att ändra namn flera gånger tas bort.

För att förenkla hanteringen av namnärenden föreslås också att Skatteverket blir ensam namnmyndighet.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Pressmeddelande: En ny lag om personnamn

Frågor och svar om ny lag om personnamn

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • En ny lag om personnamn

    I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny lag om personnamn. Personnamn är en viktig och naturlig del av vårt samhälle. Ett namn är något som ger individen en identitet och en möjlighet att visa samhörighet med en viss familj och släkt. Personnamn bidrar även till att skapa vår gemensamma identitet. Lagregleringen av personnamn fyller alltså en betydelsefull funktion och det är angeläget att den utvecklas i takt med samhället i övrigt.

Proposition (1 st)

  • En ny lag om personnamn

    I propositionen föreslår regeringen en ny lag om personnamn. Förslagen syftar till att stärka enskildas möjligheter att själva välja sitt namn och att göra lagstiftningen mer tillgänglig för den enskilde.